top of page

Search Results

נמצאו 19 תוצאות עבור ""

 • השתלמויות בנושא מכרזים והתקשרויות | מירב היתרונות

  השתלמויות בנושא מכרזים והתקשרויות ליווי מקצועי בהגשת הצעות למכרז "מירב היתרונות" מעבירה לספקים השתלמויות בעלות אופי תיאורטי ויישומי כאחד בנושא הליכי מכרז. במסגרת זו, המשתתפים מתנסים בניתוח ביקורתי של מקרי בוחן על בסיס מכרזים ופרויקטים מייצגים, ובנוסף מוצגים נושאים וסוגיות בעלי ערך רב לצורך הצלחה בהגשת מכרזים ובכלל זה היכרות עם תקנות חובת המכרזים. בנוסף, אנו מבצעים השתלמויות בנושא שיפור מיומנות ניהול החוזה מול מזמין העבודה. Up

 • ייצוג חברות בינלאומיות בישראל | מירב היתרונות

  ייצוג חברות בינלאומיות בישראל הקמת נציגות מקומית בישראל , לרבות עבודה מול הרשויות. בניית קונסורציום של חברות. רישום חברות בארץ. איתור והקמת משרדים. ניהול צוות מקומי. בניית תהליכי עבודה לרבות נהלי עבודה ודיווח להנהלת החברה. השתלמויות בנושא מכרזים והתקשרויות תחום הבינוי והתשתיות בישראל בצמיחה משמעותית, היקף המכרזים הצפויים העשור הקרוב מסתכמים במאות מלארדי ש"ח, "מירב היתרונות" מהווה בסיס מקצועי-עסקי לחברות מחו"ל המבקשות להקים בסיס יציב בישראל. שירותנו כוללים בין היתר: Up

 • צור קשר | מירב היתרונות

  צור קשר: Thanks for submitting! Submit

 • ליווי מקצועי בהגשת הצעות מכרזים | מירב היתרונות

  ליווי מקצועי בהגשת הצעות למכרזים לצורך הגשת הצעות במכרזים נדרשת היערכות מוקדמת הכוללת הכרה יסודית של מסמכי המכרז על נספחיו ובכלל זה זיהוי הסיכונים והעלויות הסמויות אשר מהווים פוטנציאל להגשת הצעה אשר טומנת בחובה סיכון להפסדים בפרויקט. בזכות ניסיוננו הרב והתמקצעות בליווי תהליכי מכרז בתחום רכש והתקשרויות, בסקטור הציבורי והפרטי, באפשרותנו לזהות ולאפיין עבור הספקים השונים את המנגנונים אשר נמצאים, ולעיתים אף חבויים במסמכי המכרז השונים לרבות, המפרט המיוחד וכתב הכמויות. כמו כן, באפשרותנו לשקף את הדרכים והשיטות בהן ניתן לזהות באופן יעיל נושאים שיש הכרח למפותם במסגרת תמחור ההצעה והערכת הסיכונים הדרושה לשם ניהול יעיל של הליך המכרז. ​ בנוסף, במסגרת ההליך המכרזי קיימת חשיבות להיכרות עם נקודות המבט של מזמין העבודה, כחלק מהשירות של "מירב היתרונות" אנו נוכל להעביר ממקור ראשון את השקפת העולם של המזמין בכל הנוגע לניהול ההליך ולאיתור נושאים שעלולים לפגוע באינטרסים של המזמין. ​ אנו מאמינים שהצלחת המכרז מחייבת תאום ציפיות בין מזמין העבודה לספק, תוך זיהוי והתאמה לצרכים ולמאפיינים המיוחדים של כל שירות ותחום.​ ​ להלן השירותים שאנו מציעים במסגרת ליווי מקצועי בהגשת הצעות למכרזים: ​ 1.בחינת מסמכי המכרז קריאת כלל מסמכי המכרז, לרבות ההסכם והמפרט הטכני, תוך זיהוי הסיכונים העולים ממנו. ​ 2.בחינת תנאי הסף בחינת תנאי הסף במכרז אל מול ניסיון הלקוח ואל מול הוראות תקנות חובת המכרזים בדגש על תיקון 19 לחוק. ככל שהדבר יידרש, באפשרותנו לנסח שאלות הבהרה שתכליתן פתיחת תנאי הסף ללקוח. 3.אמות מידה מקצועיות מיקסום הניקוד באמות המידה המקצועיות הן באמצעות הכנה טרם הגשה (ובכלל זה, כתיבת המענה המקצועי אל מול דרישות המכרז והמפרט בסיוע אנשי המקצוע בלקוח, סיוע בהכנת מצגת (ככל שנדרש) לרבות ליווי והדרכה של מציג המצגת בפני מזמין העבודה, סיוע בבחירת הפרויקטים ואנשי הקשר שיוצגו במענה והן באמצעות ניסוח שאלות הבהרה בנושא אמות מידה מקצועיות, שמטרתן להקל על הלקוח לזכות בניקוד גבוה ביותר ועוד. 4.ניסוח שאלות הבהרה ניסוח שאלות הבהרה בכלל הנושאים הקשורים למסמכי המכרז, החוזה והמפרט הטכני באופן טקטי ואסטרטגי הממקסם את טובת הלקוח, ובכלל זה ניסוח שאלות הבהרה לפתיחת תנאי סף, אמות מידה מקצועיות, עדכון מנגנונים חוזיים (לדוגמה, הקלה בנושא פיצויים מוסכמים, התמורה, הצמדה ועוד) וכיו"ב. 5.צ'ק ליסט הכנת צ'ק ליסט של כל דרישות המכרז והמסמכים שיש לצרף להצעה. רלוונטי מאוד במכרזים מורכבים בהם קיימים דרישות רבות. 6.תמחור ההצעה תמחור המכרז ע"י הספק הינו נושא קריטי בעל חשיבות משמעותית גדולה. בבואו של ספק להגיש מכרז עליו לקחת בחשבון את כלל העלויות הישירות והעקיפות, על אחת כמה וכמה כשמדובר במכרז ארוך טווח. תמחור נכון ומדויק של כלל השירותים המסופקים, לא רק משפיע על הזכיה במכרז, אלא מהווה את הגבול הדק העובר בין רווח בפרויקט להפסד צורם בעל השלכות רוחב. אנו מסייעים בתמחור מקצועי עבור הספק, לרבות שירותי כמאות, ע"י מיטב המומחים בתחום. ​ 7.כתיבת מענה למכרז מילוי הטפסים באופן מדויק ואפקטיבי של כלל המסמכים והטפסים שיש להגיש בהצעה, לרבות כתיבה ודיוק המענה המקצועי והתאמתו לדרישות המכרז. ​ 8.בקרה טרם הגשת ההצעה מערכת בקרה פנימית למניעה פסילת הצעה והגדלת סיכויי ההצלחה בזכייה במכרז. במסגרת זו, מבוצעת בקרה מדוקדקת לכלל המסמכים והטפסים המוגשים בהצעה ונטרול הטעויות הנפוצות שיש להימנע מהן בעת ההגשה (נוסח ערבות שלא בהתאם לנוסח המחייב במכרז, מילוי שגוי של מסמכי המכרז, אילו מסמכים להגיש /לא להגיש ועוד). 9.מענה להודעות הבהרה/השלמת מסמכים לאחר הגשה לעיתים פונה עורך המכרז למציעים ומבקש לקבל הבהרות ו/או להשלים מסמכים לאחר מועד ההגשה. למרות שעל פניו מדובר בנושא טכני במהותו, קיימת חשיבות לאופן המענה, ועל כן באפשרותנו לייעץ בנושא ולנסח ללקוח את המענה המיטבי. 10.הכנה לפני שימוע בפני ועדת מכרזים של עורך המכרז באפשרות ועדת המכרזים של עורך המכרז לזמן את המציע לשימוע משתי סיבות עיקריות: ניסיון עבר רע של עורך המכרז עם המציע ותמחור נמוך של המציע את ההצעה הכספית במכרז לעומת אומדן עורך המכרז. באפשרותנו לייעץ ללקוח ולהכינו באופן מיטבי לנימוקים וההסברים אשר עליו בשימוע תוך לקיחה בחשבון של מגוון השאלות שיישאל המסגרת השימוע מטעם מזמין העבודה. ​ 11.תקיפת ההצעה הזוכה ככל שהלקוח לא הוכרז כמציע זוכה במכרז, באפשרותנו לבדוק את ההצעה הזוכה על מנת למצוא בה פגמים כל זאת לצורך ביטול הזכייה של המציע הזוכה או ביטול המכרז. ליווי וייעוץ בשלב ההתקשרות החוזית Up

 • שירות ייעוץ בתחום המכרזים, חוזים והתקשרו | מירב היתרונות

  שירותי ייעוץ בתחום המכרזים, חוזים והתקשרויות אחת מאבני הנגף העיקריות בביצוע פרויקטים בכלל ובפרויקטים של תשתיות ופיתוח בפרט, הינה הכנת מסמכי מכרז לקויים. כשל זה גורם לבזבוז משאבים, הגדלת תקציב הפרויקט, אי עמידה בלוחות הזמנים של הפרויקט וחילוקי דעות בין הצדדים החתומים על החוזים ובין הגורמים המעורבים בו שלעיתים אף מסתיימים בהגעה לבוררות או בית משפט. לאור הניסיון הרב שרכשנו בתחום כתיבה וליווי מכרזים, וניהול של חוזי ספקים בדגש על התמחות ספציפית בתחום ענף הבניה והתשתיות כמו גם היכרותנו המעמיקה עם משרדים וגופים ממשלתיים לרבות חברות ממשלתיות גדולות. אנו מציעים למזמיני עבודה את השירותים הבאים: אפיון צרכי מזמין העבודה לשם הכנת מכרזים בהתאם לתקציב. סיוע בהכנת מכרזים בתחומי בתחום העבודות הקבלניות, מנהלי פרויקטים, מתכננים, ניקיון, אבטחה, בטיחות וכדומה . בניית תהליכי מכרז וקביעת מנגנונים מסחריים ומקצועיים מורכבים תוך הטמעתם במסמכי המכרז. כתיבת מסמכי מכרז ובקשות להצעות מחיר עבור מזמיני עבודה, הכוללים, בין היתר, תנאי סף, ניקוד איכות והצעה כספית. בקרה ואינטגרציה של מסמכי המכרז והחוזה, לרבות כתב הכמויות, החוזה, המפרטים המיוחדים. Up

 • דירקטוריון מייעץ | מירב היתרונות

  דריקטוריון מייעץ בעז צפריר בעל ניסיון עשיר בניהול חברות פרטיות וציבוריות בישראל ובאירופה. בעברו כיהן כמנכ"ל רכבת ישראל בע"מ וכמנכ"ל חברת "ממן מסופי מטען וניטול" בע"מ. בעל ניסיון רב בליווי בהגשת הצעות למכרז, ניהול מו"מ, גישור, יישוב סכסוכים ופתרון משברים. בני לביא משמש כמנכ"ל ובעלים של "בני לביא-פתרונות ניהול איכותיים". כיהן בעברו במספר תפקידי ניהול בכירים במגזר הציבורי, בין היתר כסמנכ"ל חטיבת הנייד וכמנכ"ל בפועל בחברת רכבת ישראל בע"מ. בעל ניסיון רב בייעוץ לחברות וארגונים וכן בקידום תהליכים אסטרטגיים, יישום וקידום פרויקטי חדשנות וניהול פרויקטים בסיכון גבוה. יזם ומשקיע בעל ניסיון בינלאומי רב שנים כמנכ"ל וחבר דירקטוריון בתחומי ההייטק והתוכן. בשנים האחרונות משמש כמנכ"ל חברת תוכן ודירקטור של קרנות ההון והחוב שלה. בנוסף, שותף ומשקיע בחברות טכנולוגיות ומשמש דירקטור בחברות שונות. גל ישר

 • ליווי וייעוץ בשלב ההתקשרות החוזית | מירב היתרונות

  ​​ליווי וייעוץ בשלב ההתקשרות החוזית זכייה במכרז הנה ללא ספק אירוע חשוב בחייו המקצועיים של הספק, שכן הדבר מגדיל את המחזור הכספי של העסק עם זאת, זכייה במכרז הנה רק תחילת הדרך בחיי הפרויקט/ההתקשרות החוזית ובכדי למקסם את פוטנציאל הזכייה, קיימת חשיבות גדולה להתנהל נכון מול מזמין העבודה במהלך חיי הפרויקט/ההתקשרות החוזית. ניסיוננו הרב מאפשר לנו להציע לספקים שירותי ייעוץ בנושאים חוזיים כגון: ניהול משברים מול מזמין העבודה. שיפור המעמד של הספקים בסקרי הערכת ספקים. תוספות לחוזה. פקודות שינויים וחריגים, לוחות זמנים, ניהול סיכונים מכרזים, בקרה חיצונית. מימושי אופציה ועוד. גישור עסקי Up

bottom of page