top of page

ייצוג חברות בינלאומיות בישראל

  • הקמת נציגות מקומית בישראל , לרבות עבודה מול הרשויות.

  • בניית קונסורציום של חברות.

  • רישום חברות בארץ.

  • איתור והקמת משרדים.

  • ניהול צוות מקומי.

  • בניית תהליכי עבודה לרבות נהלי עבודה ודיווח להנהלת החברה.

תחום הבינוי והתשתיות בישראל בצמיחה משמעותית, היקף המכרזים הצפויים העשור הקרוב מסתכמים במאות מלארדי ש"ח, "מירב היתרונות" מהווה בסיס מקצועי-עסקי לחברות  מחו"ל המבקשות להקים בסיס יציב בישראל. 

שירותנו כוללים בין היתר:

bottom of page