top of page

השתלמויות בנושא מכרזים והתקשרויות

"מירב היתרונות" מעבירה לספקים השתלמויות בעלות אופי תיאורטי ויישומי כאחד בנושא הליכי מכרז. 

במסגרת זו, המשתתפים מתנסים בניתוח ביקורתי של מקרי בוחן על בסיס מכרזים ופרויקטים מייצגים, ובנוסף מוצגים נושאים וסוגיות בעלי ערך רב לצורך הצלחה בהגשת מכרזים ובכלל זה היכרות עם תקנות חובת המכרזים.

בנוסף, אנו מבצעים השתלמויות בנושא שיפור מיומנות ניהול החוזה מול מזמין העבודה.

bottom of page