top of page

שירותי ייעוץ בתחום המכרזים, חוזים והתקשרויות

אחת מאבני הנגף העיקריות בביצוע פרויקטים בכלל ובפרויקטים של תשתיות ופיתוח בפרט, הינה הכנת מסמכי מכרז לקויים. כשל זה גורם לבזבוז משאבים, הגדלת תקציב הפרויקט, אי עמידה בלוחות הזמנים של הפרויקט וחילוקי דעות בין הצדדים החתומים על החוזים ובין הגורמים המעורבים בו שלעיתים אף מסתיימים בהגעה לבוררות או בית משפט.

לאור הניסיון הרב שרכשנו בתחום כתיבה וליווי מכרזים, וניהול של חוזי ספקים בדגש על התמחות ספציפית בתחום ענף הבניה והתשתיות כמו גם היכרותנו המעמיקה עם משרדים וגופים ממשלתיים לרבות חברות ממשלתיות גדולות.

אנו מציעים למזמיני עבודה את השירותים הבאים:

  • אפיון צרכי מזמין העבודה לשם הכנת מכרזים בהתאם לתקציב.

  • סיוע בהכנת מכרזים בתחומי בתחום העבודות הקבלניות, מנהלי פרויקטים, מתכננים, ניקיון, אבטחה, בטיחות וכדומה .

  • בניית תהליכי מכרז וקביעת מנגנונים מסחריים ומקצועיים מורכבים תוך הטמעתם במסמכי המכרז.

  • כתיבת מסמכי מכרז ובקשות להצעות מחיר עבור מזמיני עבודה, הכוללים, בין היתר, תנאי סף, ניקוד איכות והצעה כספית.

  • בקרה ואינטגרציה של מסמכי המכרז והחוזה, לרבות כתב הכמויות, החוזה, המפרטים המיוחדים.

bottom of page