top of page

ליווי מקצועי בהגשת הצעות למכרזים

לצורך הגשת הצעות במכרזים נדרשת היערכות מוקדמת הכוללת הכרה יסודית של מסמכי המכרז על נספחיו ובכלל זה זיהוי הסיכונים והעלויות הסמויות אשר מהווים פוטנציאל להגשת הצעה אשר טומנת בחובה סיכון להפסדים בפרויקט. בזכות ניסיוננו הרב והתמקצעות בליווי תהליכי מכרז בתחום רכש והתקשרויות, בסקטור הציבורי והפרטי, באפשרותנו לזהות ולאפיין עבור הספקים השונים את המנגנונים אשר נמצאים, ולעיתים אף חבויים במסמכי המכרז השונים לרבות, המפרט המיוחד וכתב הכמויות. כמו כן, באפשרותנו לשקף את הדרכים והשיטות בהן ניתן לזהות באופן יעיל נושאים שיש הכרח למפותם במסגרת תמחור ההצעה והערכת הסיכונים הדרושה לשם ניהול יעיל של הליך המכרז.

בנוסף, במסגרת ההליך המכרזי קיימת חשיבות להיכרות עם נקודות המבט של מזמין העבודה, כחלק מהשירות של "מירב היתרונות" אנו נוכל להעביר ממקור ראשון את השקפת העולם של המזמין בכל הנוגע לניהול ההליך ולאיתור נושאים שעלולים לפגוע באינטרסים של המזמין.

אנו מאמינים שהצלחת המכרז מחייבת תאום ציפיות בין מזמין העבודה לספק, תוך זיהוי והתאמה לצרכים ולמאפיינים המיוחדים של כל שירות ותחום.​

להלן השירותים שאנו מציעים במסגרת ליווי מקצועי בהגשת הצעות למכרזים:

1.בחינת מסמכי המכרז

קריאת כלל מסמכי המכרז, לרבות ההסכם והמפרט הטכני, תוך זיהוי הסיכונים העולים ממנו.

2.בחינת תנאי הסף

בחינת תנאי הסף במכרז אל מול ניסיון הלקוח ואל מול הוראות תקנות חובת המכרזים בדגש על תיקון 19 לחוק. 

ככל שהדבר יידרש, באפשרותנו לנסח שאלות הבהרה שתכליתן פתיחת תנאי הסף ללקוח.

 

3.אמות מידה מקצועיות

מיקסום הניקוד באמות המידה המקצועיות הן באמצעות הכנה טרם הגשה (ובכלל זה, כתיבת המענה המקצועי אל מול דרישות המכרז והמפרט בסיוע אנשי המקצוע בלקוח, סיוע בהכנת מצגת (ככל שנדרש) לרבות ליווי והדרכה של מציג המצגת בפני מזמין העבודה, סיוע בבחירת הפרויקטים ואנשי הקשר שיוצגו במענה והן באמצעות ניסוח שאלות הבהרה בנושא אמות מידה מקצועיות, שמטרתן להקל על הלקוח לזכות בניקוד גבוה ביותר ועוד.

 

4.ניסוח שאלות הבהרה

ניסוח שאלות הבהרה בכלל הנושאים הקשורים למסמכי המכרז, החוזה והמפרט הטכני באופן טקטי ואסטרטגי הממקסם את טובת הלקוח, ובכלל זה ניסוח שאלות הבהרה לפתיחת תנאי סף, אמות מידה מקצועיות, עדכון מנגנונים חוזיים (לדוגמה, הקלה בנושא פיצויים מוסכמים, התמורה, הצמדה ועוד) וכיו"ב.

 

5.צ'ק ליסט

הכנת צ'ק ליסט של כל דרישות המכרז והמסמכים שיש לצרף להצעה. רלוונטי מאוד במכרזים מורכבים בהם קיימים דרישות רבות.

 

6.תמחור ההצעה

תמחור המכרז ע"י הספק הינו נושא קריטי בעל חשיבות משמעותית גדולה. בבואו של ספק להגיש מכרז עליו לקחת בחשבון את כלל העלויות הישירות והעקיפות, על אחת כמה וכמה כשמדובר במכרז ארוך טווח. תמחור נכון ומדויק של כלל השירותים המסופקים, לא רק  משפיע על הזכיה במכרז, אלא מהווה את הגבול הדק העובר בין רווח בפרויקט להפסד צורם בעל השלכות רוחב.

אנו מסייעים בתמחור מקצועי עבור הספק, לרבות שירותי כמאות, ע"י מיטב המומחים בתחום.

7.כתיבת מענה למכרז

מילוי הטפסים באופן מדויק ואפקטיבי של כלל המסמכים והטפסים שיש להגיש בהצעה, לרבות כתיבה ודיוק המענה המקצועי והתאמתו לדרישות המכרז.

8.בקרה טרם הגשת ההצעה

מערכת בקרה פנימית למניעה פסילת הצעה והגדלת סיכויי ההצלחה בזכייה במכרז. במסגרת זו, מבוצעת בקרה מדוקדקת לכלל המסמכים והטפסים המוגשים בהצעה ונטרול הטעויות הנפוצות שיש להימנע מהן בעת ההגשה (נוסח ערבות שלא בהתאם לנוסח המחייב במכרז, מילוי שגוי של מסמכי המכרז, אילו מסמכים להגיש /לא להגיש ועוד).

 

9.מענה להודעות הבהרה/השלמת מסמכים לאחר הגשה

לעיתים פונה עורך המכרז למציעים ומבקש לקבל הבהרות ו/או להשלים מסמכים לאחר מועד ההגשה. למרות שעל פניו מדובר בנושא טכני במהותו, קיימת חשיבות לאופן המענה, ועל כן באפשרותנו לייעץ בנושא ולנסח ללקוח את המענה המיטבי.

 

10.הכנה לפני שימוע בפני ועדת מכרזים של עורך המכרז

באפשרות ועדת המכרזים של עורך המכרז לזמן את המציע לשימוע משתי סיבות עיקריות: ניסיון עבר רע של עורך המכרז עם המציע ותמחור נמוך של המציע את ההצעה הכספית במכרז לעומת אומדן עורך המכרז.

באפשרותנו לייעץ ללקוח ולהכינו באופן מיטבי לנימוקים וההסברים אשר עליו בשימוע תוך לקיחה בחשבון של מגוון השאלות שיישאל המסגרת השימוע  מטעם מזמין העבודה. 

11.תקיפת ההצעה הזוכה

ככל שהלקוח לא הוכרז כמציע זוכה במכרז, באפשרותנו לבדוק את ההצעה הזוכה על מנת למצוא בה פגמים כל זאת לצורך ביטול הזכייה של המציע הזוכה או ביטול המכרז.

bottom of page